Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Боков Микола Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКIВСЬКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52570 с. Миролюбiвка Карла Маркса 42
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс (050)477-71-40 (050)479-18-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2016 припинено повноваження Генеральний директор Боков Микола Валерiйович ВС 113922
15.12.1999 Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi
0
Зміст інформації:
31.10.2016 року Наглядова рада ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» прийняла рiшення припинити повноваження Бокова Миколи Валерiйовича (паспорт: серiї ВС № 113922, виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 15.12.1999 року ) 31.10.2016 як Генерального директора ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА».
Боков М.В. не володiє акцiями Товариства.
Боков М.В. перебував на посадi Генерального директора з 01 вересня 2016 року.
Боков М.В. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини.

31.10.2016 призначено Генеральний директор Нечепуренко Олександр Миколайович ВС 526991
06.12.2000 Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
31.10.2016 року Наглядова рада ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» прийняла рiшення призначити Нечепуренко Олександра Миколайовича (паспорт ВС № 526991, виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 06 грудня 2000 року) Генеральним директором ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» з 01.11.2016 року на строк до моменту обрання Наглядовою радою Товариства iншої особи на посаду Генерального директора Товариства.
Нечепуренко О.М. не володiє акцiями Товариства.
Нечепуренко О.М. обiймав наступнi посади:
12.2006 - 08.2007 – Директор фiлiї «ЗФ «Дзержинська» ТОВ «Енергоiмпекс»
03.2008 - 01.2014 – Начальник основного виробництва ТОВ «ЦЗФ «Пролетарська»
Нечепуренко О.М. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини