Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Марин Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКIВСЬКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 86193 с. Миролюбiвка Карла Маркса 42
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс (044)594-45-86 (044)594-45-86
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.08.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.08.2016 припинено повноваження Генеральний директор Марин Олег Миколайович ВА 836410
03.08.1997 Гiрницький МВМ Селидiвського МВУМВС України в Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
30.08.2016 року Наглядова рада ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» прийняла рiшення припинити повноваження Марина Олега Миколайовича (паспорт: серiї ВА № 836410, виданий Гiрницьким МВМ Селидiвського МВУМВС України в Донецькiй обл. 01.08.1997 року) 31.08.2016 як Генерального директора ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» на пiдставi його заяви.
Марин О.М. не володiє акцiями Товариства.
Марин О.М. перебував на посадi Генерального директора з 31 серпня 2012 року.
Марин О.М. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини.
30.08.2016 призначено Генеральний директор Боков Микола Валерiйовича ВС 113922
03.12.1999 Гiрницький РВ УМВС України в м. Макiївцi
0
Зміст інформації:
30.08.2016 року Наглядова рада ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» прийняла рiшення призначити Бокова Миколу Валерiйовича (паспорт ВС № 113922, виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 15.12.1999 року) Генеральним директором ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» з 01.09.2016 року на строк до моменту обрання Наглядовою радою Товариства iншої особи на посаду Генерального директора Товариства.
Боков М.В. не володiє акцiями Товариства.
Боков М.В. обiймав наступнi посади протягом останнiх п’яти рокiв:
09.2010 - 06.2012 - Головний енергетик ВАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА»;
06.2012 - 11.2012 – В.о. Головного iнженера ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА»;
11.2012 - теперiшний час - Головний iнженер ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА».
Боков М.В. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини