Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Марин Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКIВСЬКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 86193 с. Миролюбiвка Карла Маркса
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс (044)594-45-86 (044)594-45-86
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.08.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.08.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Онищенко Олександр Валерiйович ВА 082497
29.06.1995 Слов’янський МВ УМВС України в Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» (далi – Загальнi збори Товариства) (Протокол №2/2016 вiд 26.08.2016 року) 26.08.2016 року було прийнято рiшення про вiдкликання та достроково припинення повноважень Онищенко Олександра Валерiйовича, як представника iнтересiв акцiонера Компанiї SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED.
26.08.2016 обрано Член Наглядової ради Чмiльов Вiктор Iванович ВВ 457322
03.06.1998 Гiрницький РВ УМВС України в м. Макiївцi
99.9763
Зміст інформації:
У зв’язку з прийнятим 26.08.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» (далi – Загальнi збори Товариства) (Протокол №2/2016 вiд 26.08.2016 року) рiшенням про вiдкликання та достроково припинення повноважень Онищенко Олександра Валерiйовича, як представника iнтересiв акцiонера Компанiї SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED, з 26.08.2016 року до Наглядової ради Товариства було обрано акцiонера Товариства Чмiльова Вiктора Iвановича з 27.08.2016 року.

Чмiльов Вiктор Iванович, паспорт: серiї ВВ № 457322, виданий 03.06.1998 року Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi, IПН 2741200954. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Володiє 16 907 408 шт. простих iменних акцiй, що становить 99,9763 % вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента та 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Чмiльов Вiктор Iванович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 29.11.2013 по т.ч. ТОВ «ТРАНС-ЛЕНД», директор;
23.08.2011 – 28.11.2013 ТОВ «АК ОЛIМП» заступник директора з виробничих питань.