Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Марин Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКIВСЬКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 86193 с. Миролюбiвка Карла Маркса
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс (044)594-45-86 (044)594-45-86
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.08.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 26.08.2016 SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED 137516 99.9763 0
Зміст інформації:
26.08.2016 р. ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 19 серпня 2016 року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (реєстрацiйний номер 137516, мiсцезнаходження: 28 Oktovriou, 377 Soboh House, 1 st floor Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus) володiло 16 907 408 шт. простих iменних акцiй, що становило 99,9763% вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента та 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента та 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.
2 26.08.2016 фiзiчна особа б/н 0 99.9763
Зміст інформації:
26.08.2016 р. ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 19 серпня 2016 року, за яким було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
Чмiльов Вiктор Iванович (паспорт серiї ВВ № 457322, виданий 03.06.1998 року Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi, IПН 2741200954) володiв 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента та 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 16 907 408 шт. простих iменних акцiй, що становить 99,9763 % вiд загальної кiлькостi акцiй емiтента та 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.