Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Нечепуренко Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КОЛОСНИКIВСЬКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52570 Днiпропетровська область Синельникiвський р-н, село Миролюбiвка вул. Карла Маркса,буд. 42
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс +380941411223
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.05.2018 звільнено Головний бухгалтер Чорноглазова Тетяна Геннадiївна
0
Зміст інформації:
Повiдомлення про звiльнення Чорноглазової Тетяни Геннадiївни з посади Головного бухгалтера ПрАТ "ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА" з 07.05.2018р. Рiшення про звiльнення прийнято Генеральним директором (Виконавчий орган) ПрАТ "ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА" Нечепуренко О.М. вiд 07.05.2018р. (наказ № 16/к вiд 07.05.2018р.). Рiшення про звiльнення посадової особи прийнято на пiдставi заяви Чорноглазової Тетяни Геннадiївни. Посадова особа Чорноглазова Тетяна Геннадiївна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Головного бухгалтера, звiльнено з 07.05.2018р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi-0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi- 0 грн. Судимостi (в т.ч. непогашеної судимостi) за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2010 р. до 07.05.2018р.
На посаду Головного бухгалтера ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА», замiсть звiльненої Чорноглазової Т.Г., призначення не вiдбувалося.