Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Нечепуренко Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КОЛОСНИКIВСЬКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52570 Днiпропетровська обл.Синельникiвський р-н, с.Миролюбiвка вулиця Карла Маркса буд.42
4. Код за ЄДРПОУ 00176584
5. Міжміський код та телефон, факс +380941411223
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00176584smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.04.2018 60000 73918 81.2
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства ( протокол №1/2018 вiд16.04.2018р. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» » прийняття рiшення складає 16 907 408 (шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот сiм тисяч чотириста вiсiм) шт.) Прийнято рiшення:Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться потягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме правочинiв предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.
При цьому гранична сукупна сума попередньо схвалених рiчними Загальними зборами акцiонерами вищезазначених значних правочинiв не може перевищувати 60 000000 (шiстдесят мiльйонiв гривень). Укладання кожного такого значного правочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням Наглядової ради.
2 16.04.2018 100000 73918 135.3
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 16.04.2018р. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» » прийняття рiшення складає 16 907 408 (шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот сiм тисяч чотириста вiсiм) шт.) прийнято рiшення:Попередньо схвалити вчинення Товариством у ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, предметом яких будуть купiвля-продаж вугiлля/вугiльної продукцiї, електроенергiї, надання послуг зi збагачення рядового вугiлля та послуг з транспортного перевезення вугiльної продукцiї, на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, але з граничною сукупною вартiстю таких правочинiв, що не перевищує 100 000 000 .(сто мiльйонiв гривень). Укладання кожного такого значного правочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням Наглядової ради.