Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2010
Дата публікації 11.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
“КОЛОСНИКІВСЬКА”

повідомляє, що 22 квітня 2010 р. о 14.00 відбудуться загальні збори акціонерів
за адресою: Україна, 86193, м. Макіївка, сел. Свердлове, вул. Свободи, 7 а актовому залі

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2009 році.
6. Про прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
7. Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі існування.
8. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій.
9. Про визначення дати припинення ведення реєстру.
10.Внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства.

Реєстрація учасників зборів «22» квітня 2010 року з 13.30 до 14.00
Учасникам зборів, акціонерам, при собі мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 22.04.2010 року
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щоденно крім вихідних (субота та неділя) з 1000 до 1500


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника: Період Звітний / Попередній
Усього активів: 45 943 / 25 234
Основні засоби: 17 015 / 16 676
Довгострокові фінансові інвестиції: - / -
Запаси: 1 808 / 1 683
Суммарна дебіторська заборгованість: 25 413 / 5 526
Грошові кошти та їхні еквіваленти: 46 / 68
Нерозподілений прибуток: -25 184 / - 20 324
Статутний капітал: 4 228 / 4 228
Довгострокові зобов’язання: - / -
Поточні зобов’язання: 62 108 / 37 359
Чистий прибуток (збиток): -4 860 / - 4 027
Кількість акцій (шт): 16 911 408 / 16 911 408
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт): - / -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 314 / 326

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2010 р., опубліковане у газеті «Відомості ДКЦПФР» від 05.03.2010 р. № 41
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2010
(дата)