Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2018
Дата публікації 22.02.2018 08:12:49
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
Юридична адреса* 52570,Україна,Днепропетровська область,Синельниківський район, с.Миролюбовка, ул.Карла Маркса, д.42
Керівник* Нечепуренко Олександр Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0504777140
E-mail* urist@kolosnikovskaya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства:вулиця Карла Маркса, будинок № 42, , село Миролюбівка Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісіїЦихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєла Олена Михайлівна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Михайлівни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївн (Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин,Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2017 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з наявністю збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства не здійснювати, а збиток у розмірі 1988 тис.гривень покрити за рахунок майбутніх періодів.

6.Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.

7.Попереднє схвалення значних правочинів  із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності та правочинів з заінтересованістю, які можуть вчинятися  протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

7.1.Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% , які вчинятимуться потягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме предметом (характером) яких є:

одержання Товариствомгрошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.

При цьому гранична сукупна сумапопередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерами вищезазначенихзначних правочинів не може перевищувати 60 000000(шістдесят мільйонівгривень). Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженнямНаглядової ради.

 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, але з граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 100 000 000 .(сто  мільйонів  гривень).   Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням  Наглядової ради.
 2.  Надати згоду на вчинення Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю ( у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пункті 7.1. та 7.2 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів.                                                                                                                                                                 тис.грн.

 

Найменування показника

 

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

73918

72396

Основні засоби

50018

52474

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4399

4491

Сумарна дебіторська заборгованість

12176

7880

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

479

Нерозподілений прибуток

-67754

-66929

Власний капітал

-32213

-30225

Статутний капітал

4228

4228

Довгострокові зобов’язання

385

385

Поточні зобов’язання

105746

102236

Чистий прибуток (збиток)

-1988

-6583

Середньорічна кількість акцій (шт)

16911408

16911408

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

-

Загальна сума коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

2

77

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовій формі на ім’я Генерального директора Товариства.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня            2018 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєла Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєла Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584smida.gov.ua

Довідки за телефоном:0504071850

Повідомлення про проведення                                                       21.02..2018 р. №36

Загальних зборів опубліковано                                                       в «Відомості НКЦПФР»

 

                   Генеральний директор                                                           О.М.Нечепуренко

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Нечепуренко Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2018
(дата)