Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.03.2017
Дата публікації 27.01.2017 15:03:34
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
Юридична адреса* 52570,Україна,Днепропетровська область,Синельниківський район, с.Миролюбовка, ул.Карла Маркса, д.42
Керівник* Нечепуренко Олександр Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0504777140
E-mail* kolosnikovskaya@gmail.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок  42

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «03» березня 2017 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок  42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства,прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.
  2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
  4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
  5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
  6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів  із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності та правочинів з заінтересованістю, які можуть вчинятися  протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

                                                 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 

Найменування показника

 

                                        Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

72396

69905

Основні засоби

52474

55268

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4491

3887

Сумарна дебіторська заборгованість

7880

3857

Грошові кошти та їх еквіваленти

479

3

Нерозподілений прибуток

-66929

-61679

Власний капітал

-30225

-23642

Статутний капітал

4228

4228

Довгострокові зобов’язання

385

725

Поточні зобов’язання

102236

92822

Чистий прибуток (збиток)

-6583

-9979

Середньорічна кількість акцій (шт)

16911408

16911408

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

                      -

Загальна сума коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

77

 

289

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою Товариства затверджено «27 » лютого 2017 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річних Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

  • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами –  Біла Олена Миколаївна.
  • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами –  Біла Олена Миколаївна.

 

 

Телефон для довідок:0504071850

 

 

Генеральний директор

ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»                                                                   О.М.Нечепуренко

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Нечепуренко Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.01.2017
(дата)