Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2014
Дата публікації 19.03.2014 14:21:24
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КОЛОСНИКІВСЬКА"
Юридична адреса* 86193, Донецька обл., місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: (050) 477-71-40
E-mail* Igor.Korolev@kolosnikovskaya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
(ідентифікаційний код 00176584; місцезнаходження: 86193, Донецька область, місто Макіївка,
селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7) (далі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «16» квітня 2014 року о 12.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «16» квітня 2014 року о 11.30 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «16» квітня 2014 року о 11.50 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів Товариства - «10» квітня 2014 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
6) Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7) Відзив та дострокове припинення повноважень члену Наглядової ради Товариства.
8) Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 77621 172963
Основні засоби 62457 60692
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5385 6219
Сумарна дебіторська заборгованість 5344 102858
Грошові кошти та їхні еквіваленти 407 462
Нерозподілений прибуток -39653 -38553
Статутний капітал 4228 4228
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 70198 161997
Чистий прибуток (збиток) -2748 -1986
Кількість акцій (шт.) 16911408 16911408
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп Власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 314 314
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7, будівля управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корольов Ігор Георгійович.
Телефон для довідок: (050) 477-71-40.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 (3845) від 14.03.2014 року.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.Генеральний директор
ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» О.М. Марин
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2014
(дата)