Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.04.2013
Дата публікації 03.04.2013 08:09:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00176584; місцезнаходження: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «22» квітня 2013 року о 12.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «22» квітня 2013 року о 11.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «22» квітня 2013 року о 12.00 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «16» квітня 2013 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 172963 136501
Основні засоби 60692 16913
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6219 5952
Сумарна дебіторська заборгованість 102858 106231
Грошові кошти та їхні еквіваленти 462 27
Нерозподілений прибуток -38553 -37902
Статутний капітал 4228 4228
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 161997 164746
Чистий прибуток (збиток) -1986 - 7466
Кількість акцій (шт.) 16911408 16911408
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп Власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 314 314
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7, будівля управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корольов Ігор Георгійович.
Телефон для довідок : (050) 477-71-40.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 (3604) від 22.03.2013 року.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.Генеральний директор
ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» О.М. Марин
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2013
(дата)