Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2011
Дата публікації 04.09.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
22 квітня 2011р. Щербову Наталю Леонiдiвну (паспорт: серiя ВВ номер 825436 виданий Ворошиловським РВ
УМВС України в мiстi Донецьку 02.07.1999р.) звiльнено з посади Ревiзора. Володiє 0,000006% акцiй в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймала посаду з 16.04.2008р. Звiльнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 14 вiд 22.04.2011р.). Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. При вiдкликаннi Ревiзора ПрАО "ЦЗФ "КОЛОСНИКIВСЬКА" Загальними зборами акцiонерiв, акцiонери керувались положенням ст. 73 ЗУ "Про акцiонернi товариства", яка передбачає можливiсть дiяльностi акцiонерного товариства без Ревiзора.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Марин Олег Миколайович