Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.03.2012
Дата публікації 30.03.2012 07:41:30
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
“КОЛОСНИКІВСЬКА”
86193, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, сел. Свердлове, вул. Свободи, 7
повідомляє, що «23» квітня 2012 р. о 1200 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства
за адресою: 86193, Україна, м. Макіївка, сел. Свердлове, вул. Свободи, 7 (актовий зал).
Реєстрація учасників, акціонерів - «23» квітня 2012 року з 1100 до 1200. Учасникам зборів, акціонерам, при собі мати: паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - «23» квітня 2012 року.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням правочинів та їх граничної вартості.
Під час підготовки до загальних зборів, щоденно, крім вихідних (субота та неділя), з 1000 до 1500, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 136501 40417
Основні засоби 16913 16286
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5952 3158
Сумарна дебіторська заборгованість 106231 16713
Грошові кошти та їхні еквіваленти 27 189
Нерозподілений прибуток -37902 -30436
Статутний капітал 4228 4228
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 164746 61869
Чистий прибуток (збиток) - 7466 -5252
Кількість акцій (шт.) 16911408 16911408
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп
Власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 314 314

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (3350) від 19.03.2012 року.

Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор
ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» О.М. Марин
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2012
(дата)