Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.03.2011
Дата публікації 17.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
“КОЛОСНИКІВСЬКА”
86193, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, сел. Свердлове, вул. Свободи, 7
повідомляє, що «22» квітня 2011 р. о 12:00 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства
за адресою: 86193, Україна, м. Макіївка, сел. Свердлове, вул. Свободи, 7 (актовий зал).
Реєстрація учасників, акціонерів - «22» квітня 2011 року з 11:00 до 12:00. Учасникам зборів, акціонерам, при собі мати: паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - «22» квітня 2011 року.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
6. Про зміни у складі органів управління Товариства.
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін до Статуту Товариства (у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).
9. Про внесення та затвердження змін до Положення про наглядову раду Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, щоденно, крім вихідних (субота та неділя), з 10:00 до 15:00, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 40417 45943
Основні засоби 16286 17015
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3158 1808
Сумарна дебіторська заборгованість 16713 25413
Грошові кошти та їхні еквіваленти 189 46
Нерозподілений прибуток -30436 -25184
Статутний капітал 4228 4228
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 61869 62108
Чистий прибуток (збиток) -5252 -4860
Кількість акцій (шт.) 16911408 16911408
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп
Власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 314 314
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 37(3088) 28.02.2011 р.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор
ВАТ «ЦЗФ «Колосниківська» О.М. Марин
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2011
(дата)