Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2020 15:41:01
Дата здійснення дії: 16.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КОЛОСНИКІВСЬКА"
Код за ЄДРПОУ:  00176584
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

 

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії  Цихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт керівництва  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт керівництва Товариства  за 2019 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2019 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з відсутністю прибутку  за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства не здійснювати.

6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Найменування показника

Період

Звітний 

2019

Попередній

2018

Усього активів

11888

73918

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

50018

Запаси

0

4399

Сумарна дебіторська заборгованість

8725

12176

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-98053

-67754

Власний капітал

-93825

-32213

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4228

4228

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

385

Поточні зобов'язання і забезпечення

105713

105746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16911408

16911408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня   2020 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

 

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

 

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії  Цихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт керівництва  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт керівництва Товариства  за 2019 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2019 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з відсутністю прибутку  за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства не здійснювати.

6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Найменування показника

Період

Звітний 

2019

Попередній

2018

Усього активів

11888

73918

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

50018

Запаси

0

4399

Сумарна дебіторська заборгованість

8725

12176

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-98053

-67754

Власний капітал

-93825

-32213

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4228

4228

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

385

Поточні зобов'язання і забезпечення

105713

105746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16911408

16911408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня   2020 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

 

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

 

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії  Цихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт керівництва  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт керівництва Товариства  за 2019 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2019 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з відсутністю прибутку  за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства не здійснювати.

6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Найменування показника

Період

Звітний 

2019

Попередній

2018

Усього активів

11888

73918

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

50018

Запаси

0

4399

Сумарна дебіторська заборгованість

8725

12176

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-98053

-67754

Власний капітал

-93825

-32213

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4228

4228

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

385

Поточні зобов'язання і забезпечення

105713

105746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16911408

16911408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня   2020 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

 

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

 

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії  Цихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт керівництва  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт керівництва Товариства  за 2019 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2019 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з відсутністю прибутку  за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства не здійснювати.

6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Найменування показника

Період

Звітний 

2019

Попередній

2018

Усього активів

11888

73918

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

50018

Запаси

0

4399

Сумарна дебіторська заборгованість

8725

12176

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-98053

-67754

Власний капітал

-93825

-32213

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4228

4228

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

385

Поточні зобов'язання і забезпечення

105713

105746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16911408

16911408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня   2020 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

 

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

 

повідомляє, що  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» квітня 2020 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерного Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію річних  загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісіїЦихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на чергових  Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Затвердити регламент роботи річних  Загальних зборів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.
 1. Звіт керівництва  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт керівництва Товариства  за 2019 рік (додається).
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річну фінансову звітності Товариства за 2019 рік (додається)

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

5.1 У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства не здійснювати.

6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

 1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.
 2.  

Найменування показника

Період

Звітний 

2019

Попередній

2018

Усього активів

11888

73918

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

50018

Запаси

0

4399

Сумарна дебіторська заборгованість

8725

12176

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-98053

-67754

Власний капітал

-93825

-32213

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4228

4228

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

385

Поточні зобов'язання і забезпечення

105713

105746

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16911408

16911408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » квітня   2020 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

 • до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.
 • в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

 

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко