Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.11.2019 11:24:02
Дата здійснення дії: 13.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КОЛОСНИКІВСЬКА"
Код за ЄДРПОУ:  00176584
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА» (далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00176584, місцезнаходження юридичної особи:52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42)

повідомляє, що  позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «16» грудня 2019 р. о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вулиця Карла Маркса, будинок № 42,  село Миролюбівка, Синельниківський район, Дніпропетровської  область

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1 Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісіїЦихмейстер Валентина Юріївна

                             Член Лічильної комісії: Зубкова Марина Геннадіївна

                             Член Лічильної комісії Бєлая Олена Миколаївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Цихмейстер Валентини Юріївни (Голова лічильної комісії), Зубкової Марини Геннадіївни (Член лічильної комісії), Бєлої Олени Миколаївни(Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: для докладів 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.

2.Викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Проект рішення:

2.1.Викласти Статуту Товариства у новій редакції.

2.2.Затвердити Статуту Товариства у новій редакції.

2.3. Доручити Голові та Секретарю цих позачергових загальних зборів Товариства підписати Статут ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»  у новій редакції.

2.4.Доручити Генеральному директору Товариства Нечепуренко Олександру Миколайовичу (з правом передоручення іншим особам) реєстрування нової редакції Статуту Товариства у встановленому законом порядку, а також здійснити всі інші дії, що виникають з такого рішення.

 

          3. Відзив та дострокове припинення  повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1.  З 17 грудня 2019 року відкликати та достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Чмільова Віктора Івановича,  фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, є акціонером Товариства та володіє 99,988172% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, протягом останніх п’яти років посадова особа  обіймала посаду директора. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.08.2016 р. по 16.12.2019 р.

 

           4. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) членів.

 

          5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1.До складу Наглядової ради Товариства обрати з «17» грудня  2019 року строком на 3 (три) роки, а саме: __________________. 

5.2. З числа обраних членів Наглядової ради Товариства, обрати голову Наглядової ради Товариства з «17» грудня 2019 року, строком на 3 (три) роки - __________________________.

5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначити, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним, але у разі коли матеріальне становище Товариства є задовільним, допускаються єдино разові грошові виплати членам Наглядової ради з боку Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів.

5.4. Доручити  Генеральному директору Товариства Нечепуренко Олександру Миколайовичу  відповідно до вимого діючого в Україні законодавства та Статуту Товариства від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради Товариства.

 

       6. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах акціонерів Товариства рішення.

Проект рішення:

6.1. Доручити Генеральному директору Товариства Нечепуренко Олександру Миколайовичу (з правом передоручення повноважень іншим особам) довести до відома акціонерів підсумків голосування, шляхом надсилання інформації про останні кожному акціонеру простим листом, поштою або врученням їх особисто «під розпис».

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09 год.00 хв. до 09 год.30 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Наглядовою радою Товариства затверджено «  10  » грудня   2019 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень   виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річні Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09.00 по 09.30 за адресою: 52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Миролюбівка, вулиця Карла Маркса, будинок № 42; особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – секретар Загальних Зборів Товариства Бєлая Олена Миколаївна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб.сайті ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»-  http://00176584.smida.gov.ua

Довідки за телефоном:0505002727,  0506913392   

Станом на 11.11.2019 р.,(дата станом на яку складено  перелік  акціонерів яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів )- загальна кількість акцій (простих іменних) Товариства становить – 16911408 штук;

Станом на 11.11.2019 р.,(дата станом на яку складено  перелік  акціонерів яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів ), загальна кількість голосуючих акцій (простих іменних) Товариства становить – 16909408 штук.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Генеральний директор ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА                           О.М.Нечепуренко